img

Trò chơi quản lý dự án

Bạn đã bao giờ quản lý ngân sách dự án và các thay đổi ngân sách trong quá trình thực thi dự án? Stevbros mời bạn chơi một game quản lý ngân sách của Robc nhé
7:42am on Thursday 05th October 2017
View more
img

Project Baseline - thành phần quan trọng nhất để quản lý dự án

Thành phần quan trọng nhất khi lập kế hoạch dự án cần quan tâm đầu tiên và là cơ sở để kiểm soát dự án trong suốt quá trình thực thi, kiểm tra, giám sát và đóng dự án là: đường cơ sở dự án.
7:42am on Thursday 05th October 2017
View more