• Chứng chỉ được công nhận toàn cầu và được cấp PDUs/SEUs tương ứng với số giờ học.

Agile/Scrum AdQuản Lý Dự Án Agile/Scrum Nâng Cao

 1. Agile/ Scrum

Workshop: 2 ngày

Tên chứng chỉ: Advanced Agile/Scrum for Practitioners

icon

Tên chứng chỉ: Advanced Agile/Scrum for Practitioners

MỤC TIÊU

 • Hiểu rõ những cạm bẫy của Agile/Scrum để chuyển đổi Agile/Scrum thành công.

 • Tích hợp thành công Agile/Scrum vào môi trường Waterfall.

 • Đầy đủ kiến thức nền tảng để thi chứng chỉ quốc tế Certified Scrum Master (CSM), Certified Scrum Product Onwer (CSPO), Certified Scrum Developer (CSD).

ĐỐI TƯỢNG

Scrum Masters, Product Owners, Scrum Team Members.

NỘI DUNG KHOÁ HỌC

 • Những cạm bẫy phổ biến của Agile/Scrum.

 • Tư duy Agile.

 • Chuyển đổi Agile.

 • Tích hợp Agile/Scrum vào môi trường Waterfall.

Nội dung khoá học bằng tiếng Anh: http://stevbros.com/corporate-training/advanced-agile-scrum-for-practitioners.html

Content
Course outline:  

 • Topic 1: Common Scrum pitfalls

 • Topic 2: Agile Mindset

 • Topic 3: Agile Transformation

 • Topic 4: Integrate Agile/Scrum into Waterfall world.

Description
This course is designed for Scrum team members, Scrum Master and Product Owner to have a deep understanding of Scrum to apply into the process efficiently. During the course, trainees will understand completely the roles in the Scrum Project Management and how to do the Scrum best in the current situation of the project.

CHỨNG CHỈ

 • Liên minh Scrum toàn cầu Scrum Alliance® cấp 12 SEUs (Scrum Education Units) và Viện Quản Lý Dự Án Hoa Kỳ Project Management Institute (PMI)® cấp 12 PDUs (Professional Development Unit - đơn vị phát triển chuyên nghiệp)

 • Stevbros Training and Consultancy - ủy quyền đào tạo toàn cầu của Scrum Alliance® và Project Management Institute (PMI)® cấp chứng chỉ hoàn thành khóa học được công nhận ở tất cả các nước trên thế giới.

QUY TRÌNH YÊU CẦU VÀ TRIỂN KHAI KHOÁ HỌC DOANH NGHIỆP

 • Bước 1: Yêu cầu dịch vụ (mời bạn nhấn vào nút YÊU CẦU DỊCH VỤ để bắt đầu)

 • Bước 2: Phân tích nhu cầu đào tạo

 • Bước 3: Báo giá

 • Bước 4: Hợp đồng

 • Bước 5: Triển khai khoá học

 • Bước 6: Nhận chứng chỉ được công nhận toàn cầu