• Chứng chỉ được công nhận toàn cầu và được cấp PDUs/SEUs tương ứng với số giờ học.

Agile/Scrum EsQuản Lý Dự Án Phần Mềm Agile/Scrum

 1. Agile/ Scrum

Workshop: 2 ngày

Tên chứng chỉ: Agile/Scrum Essentials for Practitioners

Bài giảng và giảng viên đã được phê duyệt bởi Liên Minh Scrum toàn cầu (Scrum Alliance®)

icon

Tên chứng chỉ: Agile/Scrum Essentials for Practitioners Bài giảng và giảng viên đã được phê duyệt bởi Liên Minh Scrum toàn cầu (Scrum Alliance®)

MỤC TIÊU

 • Nắm vững được các kiến thức liên quan tới phương pháp Agile/Scrum.

 • Hiểu được những thay đổi cần thiết để áp dụng Agile/Scrum trong thực tế.

 • Thực hành với các dự án và công cụ thực tế cho việc phát triển phần mềm theo phương pháp Agile/Scrum.

 • Đầy đủ kiến thức nền tảng để thi chứng chỉ quốc tế Certified Scrum Master (CSM), Certified Scrum Product Onwer (CSPO), Certified Scrum Developer (CSD).

ĐỐI TƯỢNG

Các thành viên nhóm Scrum (nhân viên phát triển, nhân viên kiểm tra), Scrum Master và Product Owner.

NỘI DUNG KHOÁ HỌC

 • Tổng quan về phát triển phần mềm theo Agile/Scrum.

 • Phân tích, tổ chức, quản lý và phát triển các yêu cầu hệ thống trong Agile/Scrum.

 • Quản lý, lập kế hoạch và phát triển dự án phần mềm với Agile/Scrum.

 • Tiếp tục cải tiến trong Scrum, phân tích rủi ro, kiểm tra và thích ứng.

Nội dung khoá học bằng tiếng Anh: http://stevbros.com/corporate-training/agile-scrum-essentials-for-practitioners.html

Content
Course outline:

 • Topic 1: Scrum/Agile Introduction

 • Topic 2: Develop Scrum User Story

 • Topic 3: Software Development with Scrum

 • Topic 4: Continuous Improvement 

Description
This course is designed for Scrum team members, Scrum Master and Product Owner to have a deep understanding of Scrum to apply into the process efficiently. During the course, trainees will understand completely the roles in the Scrum Project Management and how to do the Scrum best in the current situation of the project.

CHỨNG CHỈ

 • Liên minh Scrum toàn cầu Scrum Alliance® cấp 12 SEUs (Scrum Education Units) và Viện Quản Lý Dự Án Hoa Kỳ Project Management Institute (PMI)® cấp 12 PDUs (Professional Development Unit - đơn vị phát triển chuyên nghiệp)

 • Stevbros Training and Consultancy - ủy quyền đào tạo toàn cầu của Scrum Alliance® và Project Management Institute (PMI)® cấp chứng chỉ hoàn thành khóa học được công nhận ở tất cả các nước trên thế giới.

QUY TRÌNH YÊU CẦU VÀ TRIỂN KHAI KHOÁ HỌC DOANH NGHIỆP

 • Bước 1: Yêu cầu dịch vụ (mời bạn nhấn vào nút YÊU CẦU DỊCH VỤ để bắt đầu)

 • Bước 2: Phân tích nhu cầu đào tạo

 • Bước 3: Báo giá

 • Bước 4: Hợp đồng

 • Bước 5: Triển khai khoá học

 • Bước 6: Nhận chứng chỉ được công nhận toàn cầu