• Chứng chỉ được công nhận toàn cầu và được cấp PDUs/SEUs tương ứng với số giờ học.

CSD TechChuyên Gia Lập Trình Scrum - Certified Scrum Developer® (CSD) Technical Track

 1. Agile/ Scrum

Workshop: 3 ngày

Tên chứng chỉ: Certified Scrum Developer® Technical Course for Practitioners

Bài giảng và giảng viên đã được phê duyệt bởi Liên Minh Scrum toàn cầu (Scrum Alliance®)

icon

Tên chứng chỉ: Certified Scrum Developer® Technical Course for Practitioners Bài giảng và giảng viên đã được phê duyệt bởi Liên Minh Scrum toàn cầu (Scrum Alliance®)

MỤC TIÊU

 • Chương trình đào tạo 3 ngày chuyên sâu vào các phương pháp kỹ thuật lập trình giúp các chuyên gia và nhóm phát triển phần mềm làm việc hiệu quả hơn khi áp dụng thực tế Scrum và phương pháp dựa trên nền tảng Agile khác.

 • Học viên sẽ được học lý thuyết và thực hành thực tế các phương pháp tiên tiến trong phát triển phần mềm như Test Driven Development, Continuous Integration và các thực hành phổ biến khác.

ĐỐI TƯỢNG

 • Các nhà quản lý phát triển phần mềm.   

 • Nhân viên phát triển phần mềm.      

 • Nhân viên thiết kế phần mềm.

NỘI DUNG KHOÁ HỌC

Chi tiết workshop (3 ngày):

 • Ngày 1: 

  • Tổng quan về Agile

  • Tuyên ngôn Agile và nguyên tắc Agile

  • Agile và Waterfall

  • Trò chơi: Ball point

  • Tổng quan về Scrum và vai trò của Scrum

  • Trò chơi: Balloon animal

  • Scrum qua các con số - User Stories và Product Backlog

  • Lập kế hoạch bàn giao (Release Planning)

  • Lập kế hoạch Sprint (Sprint Planning)

  • Trò chơi: Planning poker

  • Thực thi Sprint

 • Ngày 2: 

  • Viết code tốt theo phương pháp: S.O.L.I.D

  • Giới thiệu TDD

  • Chu trình Red – Green – Refactor

  • TDD và Pair Programming

  • Bài tập: Thực hành với TDD

  • Giới thiệu BDD

  • BDD phù hợp với Scrum như thế nào?

  • Sự khác biệt giữa TDD và BDD

  • Giải quyết các vấn đề phức tạp với BDD

  • Quyền sở hữu code tập thể (Collective code ownership)

  • Bài tập:Thự hành

 • Ngày 3: 

  • Viết tests tốt: A.T.R.I.P

  • Test/code coverage: sử dụng chúng một cách khôn khéo

  • Test Impact Analysis

  • Tạo Automated Builds

Nội dung khoá học bằng tiếng Anh: http://stevbros.com/corporate-training/certified-scrum-developer-technical-course-for-practitioners-technical.html

Content
Course outline:
Day 1:

 • Agile Overview

 • Agile Manifesto and Agile Principle

 • Agile vs. Waterfall

 • Game: Ball Point

 • Scrum Overview and Roles

 • Game: Balloon animal

 • Scrum by the Numbers - User Stories and Product Backlog

 • Release Planning

 • Sprint Planning

 • Game: Planning poker

 • Sprint Execution

Day 2:

 • Writing Good Code: S.O.L.I.D

 • TDD Introduction

 • Red, Green, Refactor cycle.

 • TDD and pair programming.

 • Exercise: Practices with TDD

 • BDD Introduction

 • How BDD fit in Scrum?

 • Differences between TDD and BDD.

 • Solving complex problems with BDD.

 • Collective Code Ownership.

 • Exercise: Practice collective code ownership. (parring dojo)

Day 3:

 • Writing good tests: A.T.R.I.P.

 • Test/code coverage: use it wisely.

 • Test Impact Analysis.

 • Create automated builds.

 • Exercise: Practices with build definitions on TFS.

 • Continuous Integration (CI)

 • Set up CI on TFS.

 • Lab practices with CI.

 • Set up automated tests.

 • Run CI with automated tests.

 • Lab practices with automated tests CI.

Description
This three-day class is aimed at helping software development professionals and teams be more effective when implementing Scrum and other Agile methodologies. You will learn how to create and maintain high quality systems through industry standard practices such as Test Driven Development, Continuous Integration and common software design patterns. This class was specifically designed to deliver the core Agile Development Practices Learning Objectives of the CSD program and should prepare the participant to successfully pass the CSD Candidate Assessment

CHỨNG CHỈ

 • Nếu đã có chứng chỉ Certified ScrumMaster® (CSM), học viên sẽ được cấp chứng chỉ Certified Scrum Developer® (CSD) bởi Scrum Alliance® sau khi hoàn thành khóa học

 • Liên minh Scrum toàn cầu Scrum Alliance® cấp 18 SEUs (Scrum Education Units) và Viện Quản Lý Dự Án Hoa Kỳ Project Management Institute (PMI)® cấp 18 PDUs (Professional Development Unit - đơn vị phát triển chuyên nghiệp)

 • Stevbros Training and Consultancy - ủy quyền đào tạo toàn cầu của Scrum Alliance® và Project Management Institute (PMI)® cấp chứng chỉ hoàn thành khóa học được công nhận ở tất cả các nước trên thế giới.

QUY TRÌNH YÊU CẦU VÀ TRIỂN KHAI KHOÁ HỌC DOANH NGHIỆP

 • Bước 1: Yêu cầu dịch vụ (mời bạn nhấn vào nút YÊU CẦU DỊCH VỤ để bắt đầu)

 • Bước 2: Phân tích nhu cầu đào tạo

 • Bước 3: Báo giá

 • Bước 4: Hợp đồng

 • Bước 5: Triển khai khoá học

 • Bước 6: Nhận chứng chỉ được công nhận toàn cầu