• Chứng chỉ được công nhận toàn cầu và được cấp PDUs/SEUs tương ứng với số giờ học.

PMBOK®Quản Lý Dự Án Nâng Cao Theo Tiêu Chuẩn Quốc Tế PMBOK®

 1. PMBOK® Guide/ PMP®

Tên khóa học: Quản Lý Dự Án Nâng Cao Theo Tiêu Chuẩn Quốc Tế - A Guide to the Project Management Body of Knowledge, (PMBOK® Guide) của  Project Management Institute (PMI)®

Workshop: 5 ngày

Tên chứng chỉ: Advanced Project Management

icon

Tên khóa học: Quản Lý Dự Án Nâng Cao Theo Tiêu Chuẩn Quốc Tế - A Guide to the Project Management Body of Knowledge, (PMBOK® Guide) của Project Management Institute (PMI)®

MỤC TIÊU

Hiểu rõ trách nhiệm xã hội và trách nhiệm chuyên nghiệp của một nhà quản lý dự án và cập nhật các thống kê, các thuật ngữ, các kinh nghiệm được cộng đồng quản lý dự án quốc tế cập nhật hàng năm.

ĐỐI TƯỢNG

Các giám đốc dự án, giám đốc Project Management Office (PMO), các lãnh đạo doanh nghiệp, và những người làm việc chuyên sâu về quản lý dự án.

NỘI DUNG KHOÁ HỌC

 • Tổng quan về quản lý dự án theo tiêu chuẩn quốc tế PMBOK® Guide

 • Quản lý tích hợp dự án

 • Quản lý phạm vi dự án

 • Quản lý thời gian dự án

 • Quản lý chi phí dự án

 • Quản lý chất lượng dự án

 • Quản lý giao tiếp dự án

 • Quản lý rủi ro dự án

 • Quản lý nhân sự dự án

 • Quản lý mua sắm dự án

 • Quản lý các bên liên quan dự án

Nội dung khoá học bằng tiếng Anh: http://stevbros.com/corporate-training/advanced-project-management.html

Content
Advanced Project Management
 • Chapter 1: Project Management Framework in Construction
 • Chapter 2: 5 project management process groups
 • Chapter 3: Project Integration Management
 • Chapter 4: Project Scope Management
 • Chapter 5: Project Time Management
 • Chapter 6: Project Cost Management
 • Chapter 7: Project Quality Management
 • Chapter 8: Project Communications Management
 • Chapter 9: Project Human Resource Management
 • Chapter 10: Project Risk Management
 • Chapter 11: Project Procurement Management
 • Chapter 12: Project Stakeholder Management
Description
After the course, you will:
 • Understand all project management processes of 5 process groups and 10 knowledge areas according to project management standard of
 • PMBOK® Guide 5th edition of Project Management Institute.
 • Understand professional and social responsibilities of a project manager.
 • Understand project management terminologies and heuristics.
 • Discuss and resolve project problems with the advice of project management experts in PM CoP (Project Management Comunity of Practice).
 • Complete project management documents for a case project with feedback from trainer to help 
you apply what you learn into your projects.

CHỨNG CHỈ

 • Viện Quản Lý Dự Án Hoa Kỳ Project Management Institute (PMI)® cấp 35 PDUs (Professional Development Unit - đơn vị phát triển chuyên nghiệp)

 • Stevbros (ủy quyền đào tạo toàn cầu của Viện Quản Lý Dự Án Hoa Kỳ Project Management Institute (PMI)® cấp chứng chỉ hoàn thành khóa học được công nhận ở tất cả các nước trên thế giới.

QUY TRÌNH YÊU CẦU VÀ TRIỂN KHAI KHOÁ HỌC DOANH NGHIỆP

 • Bước 1: Yêu cầu dịch vụ (mời bạn nhấn vào nút YÊU CẦU DỊCH VỤ để bắt đầu)

 • Bước 2: Phân tích nhu cầu đào tạo

 • Bước 3: Báo giá

 • Bước 4: Hợp đồng

 • Bước 5: Triển khai khoá học

 • Bước 6: Nhận chứng chỉ được công nhận toàn cầu.