• Chứng chỉ được công nhận toàn cầu và được cấp PDUs/SEUs tương ứng với số giờ học.

PMBOK® ConsQuản Lý Dự Án Xây Dựng Theo Tiêu Chuẩn Quốc Tế PMBOK®

 1. PMBOK® Guide/ PMP®

Tên khóa học: Quản Lý Dự Án Xây Dựng theo Tiêu Chuẩn Quốc Tế - A Guide to the Project Management Body of Knowledge, (PMBOK® Guide) - Construction Extension của Project Management Institute (PMI)®

Workshop: 5 ngày

Tên chứng chỉ: Project Management in Construction

icon

Tên khóa học: Quản Lý Dự Án Xây Dựng theo Tiêu Chuẩn Quốc Tế - A Guide to the Project Management Body of Knowledge, (PMBOK® Guide) - Construction Extension của Project Management Institute (PMI)®

MỤC TIÊU

 • Nắm vững quản lý dự án theo 14 lĩnh vực kiến thức

 • Thực hành quản lý dự án mẫu và lập tài liệu hoàn chỉnh cho dự án mẫu

 • Hiểu rõ trách nhiệm xã hội và trách nhiệm chuyên nghiệp của một nhà quản lý dự án và cập nhật các thống kê, các thuật ngữ, các kinh nghiệm được cộng đồng quản lý dự án quốc tế cập nhật hàng năm.

ĐỐI TƯỢNG

 • Các nhà quản lý dự án xây dựng, các chuyên viên trong dự án xây dựng, các trưởng nhóm trong dự án xây dựng, các nhân viên trong ban quản lý dự án xây dựng, và các nhân viên hổ trợ dự án xây dựng.

 • Các giám đốc dự án, giám đốc Project Management Office (PMO), các lãnh đạo doanh nghiệp, và những người làm việc chuyên sâu về quản lý dự án.

NỘI DUNG KHOÁ HỌC

 

 • Tổng quan về quản lý dự án theo tiêu chuẩn quốc tế PMBOK® Guide

 • Quản lý tích hợp dự án

 • Quản lý phạm vi dự án

 • Quản lý thời gian dự án

 • Quản lý chi phí dự án

 • Quản lý chất lượng dự án

 • Quản lý giao tiếp dự án

 • Quản lý rủi ro dự án

 • Quản lý nhân sự dự án

 • Quản lý mua sắm dự án

 • Quản lý các bên liên quan dự án

 • Quản lý sức khoẻ, an toàn, an ninh và môi trường (HSSE) của dự án trong xây dựng

 • Quản lý tài chánh

Nội dung khoá học bằng tiếng Anh: http://stevbros.com/corporate-training/project-management-in-construction.html

Content
Course outline:

 • 1. Project Management Introduction

 • 2. The Standard Management for A Project

 • 3. Integrated Project Management

 • 4. Project Scope Management

 • 5. Project Time Management

 • 6. Project Cost Management

 • 7. Project Quality Management

 • 8. Project Safety Management

 • 9. Project Procurement Management

 • 10. Project Human Resources Management

 • 11. Project Communication Management

 • 12. Project Stakeholder Management

 • 13. Project Claim Management  

 • 14. Project Risk Management

 • 15. Project Financial Management

Description

 • This course aims to provide the participants with the knowledge, concepts, working processes, tools and techniques needed to manage and execute the project from early start to the complete stop. 

 • Through this course the participants will learn the fundamental of four phases of project management model and relevant work processes in 14 knowledge areas and 5 process groups. 

 • After the course, the participants will be provided the basic knowledge and understanding of project management and be equipped with sufficient tools and techniques to perform project management tasks.

CHỨNG CHỈ

 • Viện Quản Lý Dự Án Hoa Kỳ Project Management Institute (PMI)® cấp 35 PDUs (Professional Development Unit - đơn vị phát triển chuyên nghiệp)

 • Stevbros (ủy quyền đào tạo toàn cầu của Viện Quản Lý Dự Án Hoa Kỳ Project Management Institute (PMI)®) cấp chứng chỉ hoàn thành khóa học được công nhận ở tất cả các nước trên thế giới.

QUY TRÌNH YÊU CẦU VÀ TRIỂN KHAI KHOÁ HỌC DOANH NGHIỆP

 • Bước 1: Yêu cầu dịch vụ (mời bạn nhấn vào nút YÊU CẦU DỊCH VỤ để bắt đầu)

 • Bước 2: Phân tích nhu cầu đào tạo

 • Bước 3: Báo giá

 • Bước 4: Hợp đồng

 • Bước 5: Triển khai khoá học

 • Bước 6: Nhận chứng chỉ được công nhận toàn cầu.