• Chứng chỉ được công nhận toàn cầu và được cấp PDUs/SEUs tương ứng với số giờ học.

PMFQuản Lý Dự Án Theo Tiêu Chuẩn Quốc Tế PMBOK®

 1. PMBOK® Guide/ PMP®

Tên khóa học: Quản Lý Dự Án theo Tiêu Chuẩn Quốc Tế - A Guide to the Project Management Body of Knowledge, (PMBOK® Guide) của  Project Management Institute (PMI)®

E-learning: 1 tháng

Workshop: 3 ngày

Tên chứng chỉ: Project Management Fundamentals

icon

Tên khóa học: Quản Lý Dự Án theo Tiêu Chuẩn Quốc Tế - A Guide to the Project Management Body of Knowledge, (PMBOK® Guide) của Project Management Institute (PMI)®

MỤC TIÊU

 • Nắm vững cách quản lý dự án theo 5 nhóm quy trình: Khởi tạo dự án, Lập kế hoạch dự án, Thực thi dự án, Kiểm tra giám sát dự án và Kết thúc dự án

 • Thực hành quản lý dự án mẫu và lập tài liệu hoàn chỉnh cho dự án mẫu

 • Biết được  các yếu tố quyết định sự thành công của dự án, các vấn đề thường gặp trong dự án, cách ngăn ngừa và xử lý vấn đề trong từng giai đoạn dự án

ĐỐI TƯỢNG

Các nhà quản lý dự án, các trưởng nhóm dự án, các thành viên trong dự án, các thành viên trong Project Management Office (PMO), các quản lý chức năng và các bạn đang quan tâm về quản lý dự án

NỘI DUNG KHOÁ HỌC

 • Tổng quan về quản lý dự án theo tiêu chuẩn PMBOK® Guide

 • Khởi tạo dự án

 • Lập kế hoạch dự án

 • Thực thi dự án

 • Kiểm tra và giám sát dự án

 • Kết thúc dự án

Nội dung khoá học bằng tiếng Anh: http://stevbros.com/corporate-training/project-management-fundamentals-pmf-pmbok®.html

Course content: 

 • Topic 1: Introduction to PMBOK5th Edition

 • Topic 2: Project Initiating

 • Topic 3: Project Planing

 • Topic 4: Project Execution

 • Topic 5: Project Monitoring and Controlling

 • Topic 6: Project Closing

Description

This course is designed for managers, project managers to have a core understanding of Project Management Body of Knowledge (PMBOK® Guide) developed by Project Management Institute (PMI) to manage projects in your organizations effectively and efficiently.

When participating in this course, you will:

 • Know the main principles of project initiating, planning, executing, controlling and closing.

 • Be able to handle the potential impact of risks.

 • Be familiar with, and able to use, Earned Value Management.

 • Know the conflict-handling techniques and motivation theories and be able to apply them into your projects.

 • Complete essential documents in initiating phase and planning phase on case project.

 • Practice a full life-cycle project on simulation tool.

CHỨNG CHỈ

 • Viện Quản Lý Dự Án Hoa Kỳ  Project Management Institute (PMI)® cấp 18 PDUs (Professional Development Unit - đơn vị phát triển chuyên nghiệp)

 • Stevbros (ủy quyền đào tạo toàn cầu của Viện Quản Lý Dự Án Hoa Kỳ  Project Management Institute (PMI)®) cấp chứng chỉ hoàn thành khóa học được công nhận ở tất cả các nước trên thế giới.

QUY TRÌNH YÊU CẦU VÀ TRIỂN KHAI KHOÁ HỌC DOANH NGHIỆP

 • Bước 1: Yêu cầu dịch vụ (mời bạn nhấn vào nút YÊU CẦU DỊCH VỤ để bắt đầu)

 • Bước 2: Phân tích nhu cầu đào tạo

 • Bước 3: Báo giá

 • Bước 4: Hợp đồng

 • Bước 5: Triển khai khoá học

 • Bước 6: Nhận chứng chỉ được công nhận toàn cầu.