• Chứng chỉ được công nhận toàn cầu và được cấp PDUs/SEUs tương ứng với số giờ học.

PMP®Luyện Thi Chứng Chỉ Project Management Professional (PMP)®

 1. PMBOK® Guide/ PMP®

E-learning: 2 tháng

Workshop: 5 ngày

Tên chứng chỉ: PMP® Exam Preparation

icon

Tên chứng chỉ: PMP® Exam Preparation

MỤC TIÊU

 • Trả lời chính xác 100% các câu hỏi liên quan đến thuật ngữ, khái niệm, và kinh nghiệm (rules of thumbs)

 • Trả lời chính xác 100% các câu hỏi liên quan đến 20 công thức tính toán

 • Nắm vững 47 quy trình, 5 nhóm quy trình và 10 lĩnh vực kiến thức của A Guide to the Project Management Body of Knowledge, (PMBOK® Guide). Trả lời chính xác các câu hỏi liên quan đến ITTO của từng quy trình

 • Phân biệt rõ tips and tricks với best approaches. Trả lời chính xác các câu hỏi xử lý tình huống

 • Thi đậu chứng chỉ chuyên gia quản lý dự án PMP® dễ dàng và tự tin nhất ngay trong lúc đang học.

ĐỐI TƯỢNG

 • Các bạn đã  hoàn thành khóa học Quản Lý Dự Án theo tiêu chuẩn quốc tế PMBOK® Guide

 • Các bạn đang có kế hoạch thi PMP®.

NỘI DUNG KHOÁ HỌC

Chi tiết workshop:

 • Nội dung kỳ thi PMP®

 • Tổng quan về quản lý dự án theo tiêu chuẩn quốc tế PMBOK® Guide, 5 nhóm quy trình và đạo đức của nhà quản lý dự án

 • Quản lý tích hợp dự án

 • Quản lý phạm vi dự án

 • Quản lý thời gian dự án

 • Quản lý chi phí dự án

 • Quản lý chất lượng dự án

 • Quản lý giao tiếp dự án

 • Quản lý rủi ro dự án

 • Quản lý nhân sự dự án

 • Quản lý mua sắm dự án

 • Quản lý các bên liên quan dự án

 • Làm bài thi mẫu, thảo luận phân tích kết quả bài thi mẫu với giảng viên

Chi tiết e-learning:

 • Luyện 2000 câu hỏi PMP® mẫu. Các đề thi mẫu được cập nhật liên tục hàng tháng có nội dung sát với những kỳ thi gần nhất.

Nội dung khoá học bằng tiếng Anh: http://stevbros.com/corporate-training/pmp-exam-preparation.html

Content

 • Part 1: Workshop (5 days)

 • Topic 1: Project Management Framework, Project Management Processes, and Professional and Social Responsibility

 • Topic 2: Project Integration Management

 • Topic 3: Project Scope Management

 • Topic 4: Project Time Management

 • Topic 5: Project Cost Management

 • Topic 6: Project Quality Management

 • Topic 7: Project Communications Management

 • Topic 8: Project Human Resource Management

 • Topic 9: Project Risk Management

 • Topic 10: Project Procurement Management

 • Topic 11: Project Stakeholder Management

Part 2: E-learning

 • Practice 2000+ questions simulating PMP® exam.

Description
After the course, you will:

 • Identify gaps in your knowledge that may hurt you on the exam

 • Be more comfortable with the types of questions you will see on the exam

 • Utilize your personalized test taking strategy

 • Apply project management techniques useful in the real world

 • Be a better project manager

 • Earn certificate of 35 PDUs.

CHỨNG CHỈ

 • Viện Quản Lý Dự Án Hoa Kỳ Project Management Institute (PMI)® cấp 35 PDUs (Professional Development Unit - đơn vị phát triển chuyên nghiệp)

 • Stevbros (ủy quyền đào tạo toàn cầu của Viện Quản Lý Dự Án Hoa Kỳ Project Management Institute (PMI)®) cấp chứng chỉ hoàn thành khóa học được công nhận ở tất cả các nước trên thế giới.

QUY TRÌNH YÊU CẦU VÀ TRIỂN KHAI KHOÁ HỌC DOANH NGHIỆP

 • Bước 1: Yêu cầu dịch vụ (mời bạn nhấn vào nút YÊU CẦU DỊCH VỤ để bắt đầu)

 • Bước 2: Phân tích nhu cầu đào tạo

 • Bước 3: Báo giá

 • Bước 4: Hợp đồng

 • Bước 5: Triển khai khoá học

 • Bước 6: Nhận chứng chỉ được công nhận toàn cầu.