Luyện Thi Chứng Chỉ PMP®. Passed 100% on the first try!

Trở thành Chuyên Gia Quản Lý Dự Án quốc tế Project Management Professional (PMP)®

 Chi tiết

Học để quản lý dự án của bạn hiệu quả nhất!

Quản lý dự án theo tiêu chuẩn quốc tế A Guide to the Project Management Body of Knowledge, (PMBOK® Guide)

 Chi tiết

Trở thành Chuyên Gia Quản Lý Tiến Độ MS Project

Học để quản lý tiến độ dự án đúng deadline, tiết kiệm nguồn lực, tối ưu chi phí

 Chi tiết

Áp dụng hiệu quả Agile/Scrum trong dự án phần mềm

Trở thành Scrum Master, Product Owner và Scrum Team hiệu quả nhất!

 Chi tiết