FPT - Project Management Fundamentals

FPT - Project Management Fundamentals

Ngày 09-10-16/12/2017 Stevbros cung cấp khóa học Project Management Fundamentals - PMF 3 ngày cho các anh chị quản lý tại FPT Hà Nội.
10:13am on Monday 18th December 2017
Xem thêm
Công Ty Cổ phần Thanh Toán Quốc Gia Việt Nam NAPAS- Project Management Fundamentals 04/11/2017

Công Ty Cổ phần Thanh Toán Quốc Gia Việt Nam NAPAS- Project Management Fundamentals 04/11/2017

Ngày 04-05-11/11/2017 Stevbros cung cấp khóa học Project Management Fundamentals - PMF 3 ngày cho các anh chị quản lý tại Công Ty Cổ phần Thanh Toán Quốc Gia Việt Nam NAPAS.
10:13am on Wednesday 06th December 2017
Xem thêm
Công Ty TNHH Phần Mềm FPT Hồ Chí Minh - Project Management Fundamentals 02/11/2017

Công Ty TNHH Phần Mềm FPT Hồ Chí Minh - Project Management Fundamentals 02/11/2017

Ngày 02-03-04/11/2017 Stevbros cung cấp khóa học Project Management Fundamentals - PMF 3 ngày cho các anh chị quản lý tại FPT Hồ Chí Minh.
10:13am on Wednesday 06th December 2017
Xem thêm
FPT HCM - Luyện Thi Chứng Chỉ Chuyên Gia Quản Lý Dự Án Project Management Professional (PMP)®

FPT HCM - Luyện Thi Chứng Chỉ Chuyên Gia Quản Lý Dự Án Project Management Professional (PMP)®

Ngày 07-08/10/2017 và ngày 14-15/10/2017 Stevbros cung cấp khóa học Luyện Thi Chứng Chỉ Chuyên Gia Quản Lý Dự Án PMP® 4 ngày cho các anh chị quản lý dự án phần mềm tại Fsoft Hồ Chí Minh chuẩn bị tham dự kỳ thi Chứng Chỉ Chuyên Gia Quản Lý Dự Án PMP®!
10:13am on Wednesday 06th December 2017
Xem thêm
Công Ty TNHH Phần Mềm FPT Hồ Chí Minh - Project Management Fundamentals 05/10/2017

Công Ty TNHH Phần Mềm FPT Hồ Chí Minh - Project Management Fundamentals 05/10/2017

Ngày 05-06-07/10/2017 Stevbros cung cấp khóa học Project Management Fundamentals - PMF 3 ngày cho các anh chị quản lý tại Fsoft Hồ Chí Minh.
10:13am on Wednesday 06th December 2017
Xem thêm
Công Ty TNHH Phần Mềm FPT Hà Nội - Project Management Fundamentals 22/09/2017

Công Ty TNHH Phần Mềm FPT Hà Nội - Project Management Fundamentals 22/09/2017

Ngày 22-23-24/09/2017 Stevbros cung cấp khóa học Project Management Fundamentals - PMF 3 ngày cho các anh chị quản lý tại Fsoft Hà Nội.
10:13am on Wednesday 06th December 2017
Xem thêm
Công Ty TNHH Phần Mềm FPT Hà Nội - Luyện Thi Chứng Chỉ Chuyên Gia Quản Lý Dự Án Project Management Professional (PMP)® 19/08/2017

Công Ty TNHH Phần Mềm FPT Hà Nội - Luyện Thi Chứng Chỉ Chuyên Gia Quản Lý Dự Án Project Management Professional (PMP)® 19/08/2017

Ngày 19-20/08/2017 và ngày 26-27/08/2017 Stevbros cung cấp khóa học Luyện Thi Chứng Chỉ Chuyên Gia Quản Lý Dự Án PMP® 4 ngày cho các anh chị quản lý dự án phần mềm tại Công Ty TNHH Phần Mềm FPT Hà Nội chuẩn bị tham dự kỳ thi Chứng Chỉ Chuyên Gia Quản Lý Dự Án PMP®!
10:13am on Wednesday 06th December 2017
Xem thêm
Ban Quản Lý Dự Án Các Công Trình Điện Miền Trung - Project Management in Construction 21/07/2017

Ban Quản Lý Dự Án Các Công Trình Điện Miền Trung - Project Management in Construction 21/07/2017

Ngày 21-22-23/07/2017 và ngày 29-30/07/2017 Stevbros cung cấp khóa học Project Management in Construction 5 ngày cho các anh chị quản lý tại Ban Quản Lý Dự Án Các Công Trình Điện Miền Trung.
10:13am on Wednesday 06th December 2017
Xem thêm
Công Ty TNHH Phần Mềm FPT Hồ Chí Minh - Luyện Thi Chứng Chỉ Chuyên Gia Quản Lý Dự Án Project Management Professional (PMP)® 21/07/2017

Công Ty TNHH Phần Mềm FPT Hồ Chí Minh - Luyện Thi Chứng Chỉ Chuyên Gia Quản Lý Dự Án Project Management Professional (PMP)® 21/07/2017

Ngày 21-22/07/2017 và ngày 28-29/07/2017 Stevbros cung cấp khóa học Luyện Thi Chứng Chỉ Chuyên Gia Quản Lý Dự Án PMP® 4 ngày cho các anh chị quản lý dự án phần mềm tại Fsoft Hồ Chí Minh chuẩn bị tham dự kỳ thi Chứng Chỉ Chuyên Gia Quản Lý Dự Án PMP®!
10:13am on Wednesday 06th December 2017
Xem thêm