Ban Quản Lý Dự Án Các Công Trình Điện Miền Trung - Project Management in Construction 21/07/2017

Ngày 21-22-23/07/2017 và ngày 29-30/07/2017 Stevbros cung cấp khóa học Project Management in Construction 5 ngày cho các anh chị quản lý tại Ban Quản Lý Dự Án Các Công Trình Điện Miền Trung.
article

Chúc mừng các anh chị quản lý dự án tại Ban Quản Lý Dự Án Các Công Trình Điện Miền Trung đã hoàn thành khóa học và chúc các anh chị ứng dụng thành công và hiệu quả Tiêu Chuẩn Quản Lý Dự Án Quốc Tế PMBOK® trong các dự án tại đơn vị mình!

Stevbros đang đào tạo chuyên gia quản lý dự án cho các doanh nghiệp và cung cấp khoá học cho các chuyên gia quản lý dự án ở 168 quốc gia trên thế giới.