Công Ty Cổ phần Thanh Toán Quốc Gia Việt Nam NAPAS- Project Management Fundamentals 04/11/2017

Ngày 04-05-11/11/2017 Stevbros cung cấp khóa học Project Management Fundamentals - PMF 3 ngày cho các anh chị quản lý tại Công Ty Cổ phần Thanh Toán Quốc Gia Việt Nam NAPAS.
article

Chúc mừng các anh chị quản lý dự án tại Công Ty Cổ phần Thanh Toán Quốc Gia Việt Nam NAPAS đã hoàn thành khóa học và chúc các anh chị ứng dụng thành công và hiệu quả Tiêu Chuẩn Quản Lý Dự Án Quốc Tế PMBOK® trong các dự án tại đơn vị mình!

Stevbros đang đào tạo chuyên gia quản lý dự án cho các doanh nghiệp và cung cấp khoá học cho các chuyên gia quản lý dự án ở 168 quốc gia trên thế giới.