Công Ty TNHH Phần Mềm FPT Hồ Chí Minh - Project Management Fundamentals 02/11/2017

Ngày 02-03-04/11/2017 Stevbros cung cấp khóa học Project Management Fundamentals - PMF 3 ngày cho các anh chị quản lý tại FPT Hồ Chí Minh.
article

Chúc mừng các anh chị quản lý dự án tại FPT Hồ Chí Minh đã hoàn thành khóa học và chúc các anh chị ứng dụng thành công và hiệu quả Tiêu Chuẩn Quản Lý Dự Án Quốc Tế PMBOK® trong các dự án tại đơn vị mình!

Stevbros đang đào tạo chuyên gia quản lý dự án cho các doanh nghiệp và cung cấp khoá học cho các chuyên gia quản lý dự án ở 168 quốc gia trên thế giới.