FPT - Project Management Fundamentals (PMF)

Ngày 01-02-03/03/2018 Stevbros cung cấp khóa học Project Management Fundamentals - PMF 3 ngày cho các anh chị quản lý tại FPT HCM.
article

Chúc mừng các anh chị quản lý dự án tại Fsoft HCM đã hoàn thành khóa học và chúc các anh chị ứng dụng thành công và hiệu quả Tiêu Chuẩn Quản Lý Dự Án Quốc Tế PMBOK® trong các dự án tại đơn vị mình!​
Stevbros đang cung cấp khóa học qua mạng cho các chuyên gia quản lý dự án ở 168 quốc gia trên thế giới và đào tạo chuyên gia quản lý dự án cho các doanh nghiệp và cá nhân trong khu vực châu Á.