Công Ty Cổ phần Thanh Toán Quốc Gia Việt Nam NAPAS- Project Management Fundamentals 04/11/2017

Công Ty Cổ phần Thanh Toán Quốc Gia Việt Nam NAPAS- Project Management Fundamentals 04/11/2017

Ngày 04-05-11/11/2017 Stevbros cung cấp khóa học Project Management Fundamentals - PMF 3 ngày cho các anh chị quản lý tại Công Ty Cổ phần Thanh Toán Quốc Gia Việt Nam NAPAS.
5:09am on Wednesday 15th November 2017
Xem thêm