Công Ty TNHH Phần Mềm FPT Hồ Chí Minh - Luyện Thi Chứng Chỉ Chuyên Gia Quản Lý Dự Án Project Management Professional (PMP)® 21/07/2017

Công Ty TNHH Phần Mềm FPT Hồ Chí Minh - Luyện Thi Chứng Chỉ Chuyên Gia Quản Lý Dự Án Project Management Professional (PMP)® 21/07/2017

Ngày 21-22/07/2017 và ngày 28-29/07/2017 Stevbros cung cấp khóa học Luyện Thi Chứng Chỉ Chuyên Gia Quản Lý Dự Án PMP® 4 ngày cho các anh chị quản lý dự án phần mềm tại Fsoft Hồ Chí Minh chuẩn bị tham dự kỳ thi Chứng Chỉ Chuyên Gia Quản Lý Dự Án PMP®!
5:02am on Wednesday 06th December 2017
Xem thêm
Công Ty TNHH Phần Mềm FPT Hồ Chí Minh - Project Management Fundamentals 20/07/2017

Công Ty TNHH Phần Mềm FPT Hồ Chí Minh - Project Management Fundamentals 20/07/2017

Ngày 20-21-22/07/2017 Stevbros cung cấp khóa học Project Management Fundamentals - PMF 3 ngày cho các anh chị quản lý tại Fsoft Hồ Chí Minh.
5:02am on Wednesday 06th December 2017
Xem thêm
HCM - Luyện Thi Chứng Chỉ Chuyên Gia Quản Lý Dự Án Project Management Professional (PMP)® 02/07/2017

HCM - Luyện Thi Chứng Chỉ Chuyên Gia Quản Lý Dự Án Project Management Professional (PMP)® 02/07/2017

Ngày 02/07/2017, ngày 09/07/2017, ngày 16/07/2017 và ngày 23/07/2017 Stevbros cung cấp khóa học Luyện Thi Chứng Chỉ Chuyên Gia Quản Lý Dự Án PMP® 4 ngày cho các anh chị Việt Nam và nước ngoài chuẩn bị tham dự kỳ thi Chứng Chỉ Chuyên Gia Quản Lý Dự Án PMP®!
5:02am on Wednesday 06th December 2017
Xem thêm
Ngân Hàng Thương Mại Cổ Phần Á Châu – Project Management Fundamentals 11/07/2017

Ngân Hàng Thương Mại Cổ Phần Á Châu – Project Management Fundamentals 11/07/2017

Ngày 11-12-13/07/2017 Stevbros cung cấp khóa học Project Management Fundamentals - PMF 3 ngày cho các anh chị quản lý tại Ngân Hàng Thương Mại Cổ Phần Á Châu.
5:02am on Wednesday 06th December 2017
Xem thêm
Công Ty TNHH Phần Mềm FPT - Luyện Thi Chứng Chỉ Chuyên Gia Quản Lý Dự Án Project Management Professional (PMP)® 30/06/2017

Công Ty TNHH Phần Mềm FPT - Luyện Thi Chứng Chỉ Chuyên Gia Quản Lý Dự Án Project Management Professional (PMP)® 30/06/2017

Ngày 30/06/2017, ngày 01/07/2017 và ngày 07-08/07/2017 Stevbros cung cấp khóa học Luyện Thi Chứng Chỉ Chuyên Gia Quản Lý Dự Án PMP® 4 ngày cho các anh chị quản lý dự án phần mềm tại Công Ty TNHH Phần Mềm FPT chuẩn bị tham dự kỳ thi Chứng Chỉ Chuyên Gia Quản Lý Dự Án PMP®!
5:02am on Wednesday 06th December 2017
Xem thêm
Công Ty TNHH Phần Mềm FPT Hồ Chí Minh - Project Management Fundamentals 11/05/2017

Công Ty TNHH Phần Mềm FPT Hồ Chí Minh - Project Management Fundamentals 11/05/2017

Ngày 11-12-13/05/2017 Stevbros cung cấp khóa học Project Management Fundamentals - PMF 3 ngày cho các anh chị quản lý tại Fsoft Hồ Chí Minh.
5:02am on Wednesday 06th December 2017
Xem thêm
Công Ty TNHH Phần Mềm FPT - Luyện Thi Chứng Chỉ Chuyên Gia Quản Lý Dự Án Project Management Professional (PMP)® 14/04/2017

Công Ty TNHH Phần Mềm FPT - Luyện Thi Chứng Chỉ Chuyên Gia Quản Lý Dự Án Project Management Professional (PMP)® 14/04/2017

Ngày 14-15/04/2017 và ngày 22-23/04/2017 Stevbros cung cấp khóa học Luyện Thi Chứng Chỉ Chuyên Gia Quản Lý Dự Án PMP® 4 ngày cho các anh chị quản lý dự án phần mềm tại Công Ty TNHH Phần Mềm FPT chuẩn bị tham dự kỳ thi Chứng Chỉ Chuyên Gia Quản Lý Dự Án PMP®!
5:02am on Wednesday 06th December 2017
Xem thêm
HCM - Luyện Thi Chứng Chỉ Chuyên Gia Quản Lý Dự Án Project Management Professional (PMP)® 25/03/2017

HCM - Luyện Thi Chứng Chỉ Chuyên Gia Quản Lý Dự Án Project Management Professional (PMP)® 25/03/2017

Ngày 25-26/03/2017 và ngày 01-02/04/2017 Stevbros cung cấp khóa học Luyện Thi Chứng Chỉ Chuyên Gia Quản Lý Dự Án PMP® 4 ngày cho các anh chị Việt Nam và nước ngoài chuẩn bị tham dự kỳ thi Chứng Chỉ Chuyên Gia Quản Lý Dự Án PMP®!
5:02am on Wednesday 06th December 2017
Xem thêm
Công Ty TNHH Phần Mềm FPT Hồ Chí Minh - Project Management Fundamentals 30/03/2017

Công Ty TNHH Phần Mềm FPT Hồ Chí Minh - Project Management Fundamentals 30/03/2017

Ngày 30-31/03/2017 và ngày 01/04/2017 Stevbros cung cấp khóa học Project Management Fundamentals - PMF 3 ngày cho các anh chị quản lý tại Fsoft Hồ Chí Minh.
5:02am on Wednesday 06th December 2017
Xem thêm