Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Kiến Trúc Xây Dựng Thiết Thạch - Project Management Fundamentals - PMF

Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Kiến Trúc Xây Dựng Thiết Thạch - Project Management Fundamentals - PMF

Ngày 08-09-10/07/2016 Stevbros cung cấp khóa học Project Management Fundamentals - PMF 3 ngày cho các anh chị quản lý tại Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Kiến Trúc Xây Dựng Thiết Thạch.
5:00am on Tuesday 05th December 2017
Xem thêm
FSOFT HN - Project Management Fundamentals - PMF

FSOFT HN - Project Management Fundamentals - PMF

Ngày 08-09-10/07/2016 Stevbros cung cấp khóa học Project Management Fundamentals - PMF 3 ngày cho các anh chị quản lý tại Fsoft Hà Nội.
5:00am on Tuesday 05th December 2017
Xem thêm
FSOFT HoChiMinh - Áp Dụng Agile Scrum trong Quản Lý Dự Án Phần Mềm

FSOFT HoChiMinh - Áp Dụng Agile Scrum trong Quản Lý Dự Án Phần Mềm

Ngày 30/06/2016 và ngày 01/07/2016 Stevbros cung cấp khóa học Áp Dụng Agile Scrum trong Quản Lý Dự Án Phần Mềm 2 ngày cho các anh chị quản lý dự án phần mềm tại Fsoft Hồ Chí Minh.
5:00am on Tuesday 05th December 2017
Xem thêm
Công Ty TNHH Phần Mềm FPT Hồ Chí Minh - Project Management Fundamentals - PMF

Công Ty TNHH Phần Mềm FPT Hồ Chí Minh - Project Management Fundamentals - PMF

Ngày 16-17-18/06/2016 Stevbros cung cấp khóa học Project Management Fundamentals - PMF 3 ngày cho các anh chị quản lý tại Fsoft Hồ Chí Minh.
5:00am on Tuesday 05th December 2017
Xem thêm
FSOFTHCM - Luyện Thi Chứng Chỉ Chuyên Gia Quản Lý Dự Án PMP®

FSOFTHCM - Luyện Thi Chứng Chỉ Chuyên Gia Quản Lý Dự Án PMP®

Ngày 17-18/05/2016 và ngày 24-25/05/2016 Stevbros cung cấp khóa học Luyện Thi Chứng Chỉ Chuyên Gia Quản Lý Dự Án PMP® 4 ngày cho các anh chị quản lý dự án phần mềm tại Fsoft Hồ Chí Minh chuẩn bị tham dự kỳ thi Chứng Chỉ Chuyên Gia Quản Lý Dự Án PMP®!
5:00am on Tuesday 05th December 2017
Xem thêm
FSOFT HoChiMinh - Project Management Fundamentals - PMF

FSOFT HoChiMinh - Project Management Fundamentals - PMF

Ngày 19-20-21/05/2016 Stevbros cung cấp khóa học Project Management Fundamentals - PMF 3 ngày cho các anh chị quản lý tại Fsoft Hồ Chí Minh.
5:00am on Tuesday 05th December 2017
Xem thêm
FSOFTHCM - Áp Dụng Agile Scrum trong Quản Lý Dự Án Phần Mềm

FSOFTHCM - Áp Dụng Agile Scrum trong Quản Lý Dự Án Phần Mềm

Ngày 10-11/05/2016 Stevbros cung cấp khóa học Áp Dụng Agile Scrum trong Quản Lý Dự Án Phần Mềm 2 ngày cho các anh chị quản lý dự án phần mềm tại Fsoft Hồ Chí Minh.
5:00am on Tuesday 05th December 2017
Xem thêm
Công Ty TNHH Framgia Việt Nam - Project Management Fundamentals - PMF

Công Ty TNHH Framgia Việt Nam - Project Management Fundamentals - PMF

Ngày 22- 23-24/04/2016 Stevbros cung cấp khóa học Project Management Fundamentals - PMF 3 ngày cho các anh chị quản lý tại Công Ty TNHH Framgia Việt Nam.
5:00am on Tuesday 05th December 2017
Xem thêm
Công Ty Cổ Phần Thanh Toán Quốc Gia Việt Nam (Napas) - Áp Dụng Agile Scrum trong Quản Lý Dự Án Phần Mềm

Công Ty Cổ Phần Thanh Toán Quốc Gia Việt Nam (Napas) - Áp Dụng Agile Scrum trong Quản Lý Dự Án Phần Mềm

Ngày 11-12/04/2016 Stevbros cung cấp khóa học Áp Dụng Agile Scrum trong Quản Lý Dự Án Phần Mềm 2 ngày cho các anh chị quản lý dự án phần mềm tại Công Ty Cổ Phần Thanh Toán Quốc Gia Việt Nam (Napas).
5:00am on Tuesday 05th December 2017
Xem thêm