FSOFT HCM - Project Management Fundamentals - PMF

FSOFT HCM - Project Management Fundamentals - PMF

Ngày 31/03/2016 và ngày 01-02/04/2016 Stevbros cung cấp khóa học Project Management Fundamentals - PMF 3 ngày cho các anh chị quản lý tại Fsoft Hồ Chí Minh.
5:00am on Tuesday 05th December 2017
Xem thêm
Ngân Hàng Á Châu (ACB) - PMF

Ngân Hàng Á Châu (ACB) - PMF

Ngày 22-23-24/03/2016 Stevbros cung cấp khóa học Project Management Fundamentals - PMF 3 ngày cho các anh chị quản lý tại Ngân Hàng Á Châu (ACB).
5:00am on Tuesday 05th December 2017
Xem thêm
Công Ty Cổ Phần Truyền Thông VMG - Áp Dụng Agile Scrum trong Quản Lý Dự Án Phần Mềm

Công Ty Cổ Phần Truyền Thông VMG - Áp Dụng Agile Scrum trong Quản Lý Dự Án Phần Mềm

Ngày 10-11/03/2016 Stevbros cung cấp khóa học Áp Dụng Agile Scrum trong Quản Lý Dự Án Phần Mềm 2 ngày cho các anh chị quản lý dự án phần mềm tại Công Ty Cổ Phần Truyền Thông VMG.
5:00am on Tuesday 05th December 2017
Xem thêm
FSOFT Hồ Chí Minh - Áp Dụng Agile Scrum trong Quản Lý Dự Án Phần Mềm

FSOFT Hồ Chí Minh - Áp Dụng Agile Scrum trong Quản Lý Dự Án Phần Mềm

Ngày 09-10/03/2016 Stevbros cung cấp khóa học Áp Dụng Agile Scrum trong Quản Lý Dự Án Phần Mềm 2 ngày cho các anh chị quản lý dự án phần mềm tại Fsoft Hồ Chí Minh.
5:00am on Tuesday 05th December 2017
Xem thêm
FSOFT HCM - Áp Dụng Agile Scrum trong Quản Lý Dự Án Phần Mềm

FSOFT HCM - Áp Dụng Agile Scrum trong Quản Lý Dự Án Phần Mềm

Ngày 20/02/2016 và ngày 27/02/2016 Stevbros cung cấp khóa học Áp Dụng Agile Scrum trong Quản Lý Dự Án Phần Mềm 2 ngày cho các anh chị quản lý dự án phần mềm tại Fsoft Hồ Chí Minh.
5:00am on Tuesday 05th December 2017
Xem thêm
Triyard - Quản Lý Dự Án Theo Tiêu Chuẩn Quốc Tế PMBOK® Guide

Triyard - Quản Lý Dự Án Theo Tiêu Chuẩn Quốc Tế PMBOK® Guide

Ngày 24-25-26-27-28/02/2016 Stevbros cung cấp khóa học Quản Lý Dự Án Tiêu Chuẩn Quốc Tế PMBOK® Guide 5 ngày cho các anh chị quản lý tại Triyard Vietnam.
5:00am on Tuesday 05th December 2017
Xem thêm
FSOFTHCM - Project Management Fundamentals

FSOFTHCM - Project Management Fundamentals

Ngày 02-03-04/12/2015 Stevbros cung cấp khóa học Project Management Fundamentals - PMF 3 ngày cho các anh chị quản lý tại Fsoft Hồ Chí Minh.
5:00am on Tuesday 05th December 2017
Xem thêm
Ngân Hàng Á Châu (ACB) - Project Management Fundamentals

Ngân Hàng Á Châu (ACB) - Project Management Fundamentals

Ngày 09-10-11/12/2015 Stevbros cung cấp khóa học Project Management Fundamentals - PMF 3 ngày cho các anh chị quản lý tại Ngân Hàng Á Châu (ACB).
5:00am on Tuesday 05th December 2017
Xem thêm
Công Ty Cổ Phần Công Nghệ Thông Tin Đông Nam Á (SEATECH) - Áp Dụng Agile Scrum trong Quản Lý Dự Án Phần Mềm

Công Ty Cổ Phần Công Nghệ Thông Tin Đông Nam Á (SEATECH) - Áp Dụng Agile Scrum trong Quản Lý Dự Án Phần Mềm

Ngày 28-29/11/2015 Stevbros cung cấp khóa học Áp Dụng Agile Scrum trong Quản Lý Dự Án Phần Mềm 2 ngày cho các anh chị quản lý dự án phần mềm tại Công Ty Cổ Phần Công Nghệ Thông Tin Đông Nam Á (SEATECH).
5:00am on Tuesday 05th December 2017
Xem thêm