Nhận Userid, Học, và Chứng Nhận

Sau khi đăng ký khóa học và thanh toán thành công, bạn sẽ nhận 1 email từ hệ thống của Stevbros Online cấp tài khoản gồm userid và password để truy cập hệ thống online.
article

Bước 1: Nhận Userid

Sau khi đăng ký khóa học và thanh toán thành công, bạn sẽ nhận 1 email từ hệ thống của Stevbros Online cấp tài khoản gồm userid và password để truy cập hệ thống online. Bạn đăng nhập hệ thống theo hướng dẫn sau:

Bước 2: Đăng nhập khóa học

Sau khi đăng nhập, màn hình sau sẽ xuất hiện. Bạn bấm vào tên khóa học để xem nội dung chi tiết tất cả các bài học.

Bước 3: Nhận chứng chỉ và khai báo PDUs

Sau khi học xong, bạn sẽ nhận chứng chỉ hoàn thành khóa học và hướng dẫn khai báo PDUs ở phần cuối của khóa học: